Skip to main content

Uddeling af midler

Uddeling af midler fra foreningen Haslev Festdage

I vedtægterne for Foreningen Haslev Festdage kan det under overskriften ”formål” bl.a. læses, at foreningen gennem uddelinger støtter initiativer til gavn for:

 • Børn og unge
 • Idræt
 • Kultur

Rammer for uddeling

 • Uddelinger sker af et eventuelt overskud efter afholdelse af de årlige Haslev Festdage.
 • Udvælgelsen forestås af bestyrelsen for foreningen.
 • Det er bestyrelsens suveræne ret at beslutte udlodningen indenfor rammerne af formålsbeskrivelsen.
 • Bestyrelsens beslutning er endegyldig, og der er ikke mulighed for at klage.
 • Afslag på ansøgninger begrundes ikke særligt.

Kriterier for udvælgelse

 • Der lægges vægt på en mangfoldighed i de formål, der gives støtte til.
 • Det prioriteres at støtte flere formål i samme støtteår.
 • Initiativer med lokal forankring (Faxe Kommune) prioriteres primært.
 • Sekundært kan der gives midler til initiativer med regional forankring.
 • Beløbene til de enkelte uddelinger fastsættes af bestyrelsen.

Tidsfrister

 • Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts 2024.
 • Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af midler senest 15. april 2024.
 • Umiddelbart efter, at bestyrelsen har truffet beslutning, får alle ansøgere besked – både de ansøgninger, der imødekommes, og de ansøgninger, der får afslag.

Krav til ansøgninger

Ansøgninger SKAL indeholde:

 • Kort beskrivelse af formål med det initiativ, der søges midler til.
 • Beskrivelse af hvem, der søger (forening, private etc.)
 • Beløb, der søges.
 • Forventede antal deltagere til initiativ/arrangement.
 • Forventet tidspunkt for afvikling af initiativ/arrangement.
 • Kort afrapportering efter afholdt initiativ/arrangement.
 • Ved ansøgningen SKAL der vedlægges foreningens vedtægter.
 • Foreningens CVR-nummer skal fremgå af ansøgningen.
 • Foreningens bankoplysninger, altså registreringsnummer og kontonummer, skal fremgå af ansøgningen.

Fremsendelse af ansøgning og afrapportering

Ansøgninger og afrapportering fremsendes til haslevfestdagemidler@gmail.com